Archive for the ‘LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL’ Category

La Revolució industrial

febrer 28, 2010

A partir del segle XVIII es produeixen una sèrie de canvis econòmics i tecnològics que van transformar profundament l’economia i les classes socials.

La burgesia era la classe dominant. Però apareix un nova la classe: l’obrera, és a dir, pagesos que es van a viure a les ciutats i els artesans.

La revolució industrial comença a Anglaterra al s.XVIII i a la resta dels països al segle s.XIX.

Apareix:

· L’era de les màquines.

· Primeres màquines= força manual.

· Augment de productivitat= disminució de cost = vendre més barat= més demanda= més beneficis.

El tèxtil serà la primera gran indústria.

·  Màquines de vapor ( James Watt. Carbó): utilitza el carbó com a combustible.

· Sistema fabril: consisteix en el fraccionament de cada una de les etapes del procés d’un treball.

· Divisió de treball: els empresaris no volen treballadors molt formats sinó que facis determinats moviments, feines simples i mecàniques que tothom pot fer i que no necessiten qualificació.

· Indústria tèxtil (Indianes: motors de l’ industrialització): Nom genèric dels teixits de cotó, o de cotó amb mescla d’altres fibres vegetals o artificials, estampats per una sola cara en un color o més. Originalment procedien de l’Índia.

·Anglaterra serà la capdavantera; desprès Alemanya i Japó, Bèlgica. Catalunya…

Exemple d’una fàbrica:

.

Anuncis

La Revolució agrícola

febrer 28, 2010

· Augment de la demanda d’alimen t, ja que hi ha un augment important de població. Aquest fet beneficia als pagesos.

· Alça de preus agrícole s: com que hi ha demanda els pagesos pugen els preus dels seus productes.

· Privatització del sòl: En l’època feudal el sòl no es podia comprar ni vendre, sinó que estava en mans del senyor feudal generació rere generació. El senyor feudal posava a treballar els pagesos i els feia pagar uns impostos. A partir del s. XVIII el feudalisme decau.

Els senyors feudals es fan capitalistes, uns venen la terra i altres fan negocis: cultiven diferents productes per desprès vendre’ls.  És a dir, inverteixen en la terra i com que es seva s’aprofiten dels privilegis  i beneficis que els pot donar.

· Nous mètodes i tècniques de conreu: Sistema de Norfolk: Consistia en establir rotacions regulars amb un ritme quadriennal de les espècies cultivades de cereals, llegums, tubercles i farratge. Amb aquest nou sistema hi havia una major producció agrària i d’adobs naturals, sense esgotar mai la terra ni deixar-la improductiva.

· Nous conreus: s’introdueix a Europa el blat de moro, la patata, s’expandeix el conreu del tomàquet o de diferents productes que  venien de l’África. Això provoca que la gent estigui millor alimentada i per tant que treballi i que pensi millor.

La Revolució demogràfica s.XVIII

febrer 28, 2010

· Creixement de la població: comença l’ immigració.

· Augment de la producció agrícola: Els pagesos produeixen moltes més collites i això fa que la gent estigui millor alimentada, és aleshores quan no hi ha tantes malalties i no mor tanta gent.

· Progrés en la higiene i la medicina: es produeixen diferents descobriments medicinals, i la gent comença a cuidar la neteja de la ciutat (clavegueres) i la higiene personal.

· Disminució de mortalitat i menys mortalitat infantil, com a conseqüència d’una població més resistent a les malalties i millor alimentada.

· Increment natalitat: hi ha una certa estabilitat econòmica,  abundància d’aliments i un seguit de millores a les  ciutats i a la societat, cosa que fa que la gent comenci a tenir més fills.

· Augmenta l’esperança de vida: passa a ser de 35 a 55 anys.

.

Aquest vídeo mostra de Revolució demogràfica a Espanya, que va trigar uns segles més en arribar que en països com Anglaterra o França.

.